Tuletõkkeklapid on tuletõkketsoonide üheks osaks.

Nad tagavad tuletõkkesektsioonide tulepüsivuse ehk tule, kuumuse ja suitsu leviku takistamise ühest tuletõkkesektsioonist teise ettenähtud aja jooksul. Samuti tuletõkkekonstruktsioone läbivad tehnosüsteemid ei tohi suurendada suitsu ja tule levikut.

Objekti valdaja on kohustatud tagama objekti tuleohutuse ja üheks olulisteks tuleohutusnõueteks loetakse nõudeid, mis tagavad, et võimaliku tulekahju puhkemise korral:

  1. on ehitises tule tekkimine ja levik takistatud;
  2. on ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud.

Seetõttu tuleb objekti valdajal korraldada tuletõkkeklappide regulaarset kontrollimist.

Vastavalt seadusele peab objekti valdaja tagama objektil olevate tuletõrje- ja päästevahendite korrashoidu ja korraldama muude tuleohutusnõuete täitmise.

Tuletõkke- või evakuatsiooni avatäiteid ja suluseid peab kontrollima valmistajatehase või seadme tarnija poolt ettenähtud ajavahemike järel, kuid vähemalt üks kord aastas.

Ventilatsioonisüsteemide puhastamine